top of page

Penikkatauti – säären lihasaitio-oireyhtymäPenikkatauti, säären lihasaitio syndrooma.

Yleisesti penikkataudilla viitataan säären lihasaitio-oireyhtymään tai sääriluun mediaaliseen stressisyndroomaan (engl. medial tibial stress syndrom). Riippuen aina siitä missä kipu ilmenee ja mikä sen aiheuttaa, mikä vaikuttaa siihen puhutaanko sääriluun stressireaktiosta vai lihasaitioiden aiheuttamasta kivusta vai molemmista. Tyypillisesti sääriluun sisäsyrjässä distaalisesti ilmenevä kipu (luussa) on mitä todennäköisesti enemmän iskutuksesta peräisin tulevaa luukalvon stressireaktiota, jossa saattaa olla lisäksi mukana pohkeen syvän aition lihasaitio-oireyhtymää (lihasrasitus) ja puolestaan samanlainen kipu ilman luun arkuutta samalla alueella viittaisi enemmän lihasaition kipuoireiluun. Vastaavasti säären muilla lihasaitioiden alueilla kyseessä on yleensä lihasaitio-oireyhtymä eli tunnetummin penikkatauti. Penikkatuadissa on siis kyse siitä, että säären lihasryhmät rasituksen seurauksena turpoavat omassa lihasaitiossaan, jossa lihasaition kalvo eli faskia ei anna periksi, mikä voi häiritä lihaksen verenkiertoa paikallisesti. Vastaanotolla nämä olisi syytä kliinisesti erotusdiagnosoida toisistaan, sillä sääriluun stressireaktio voi johtaa rasitusmurtumaan kuormituksen jatkuessa.


Lihasaitio-oireyhtymä eli penikkatauti


Penikkatauti on hyvin yleinen juoksijoiden vaiva ja vuoden 2012 systemaattisessa katsauksessa lihasaitio-oireyhtymää (penikkatautia) raportoitiin noin 20%:lla juoksua harrastavilla ja ultrajuoksijoilla noin 11%:lla ja vuoden 2021 systemaattisessa katsauksessa juoksun trendi on pysynyt samankaltaisena ja lihasaitio-oireyhtymää raportoitiin peräti 35%:lla juoksijoista. Kasvun arvioidaan perustuvan juoksulajin ja terveellisten elämäntapojen suosion kasvulla. (Lopes et al. 2012; Kakouris et al. 2021).


Penikkataudin oireet


Säären lihasaitio-oireyhtymässä pohjimmiltaan on kyse ylirasituksesta tai vammasta, jonka seurauksena säären lihakset turpoavat lihasaitoissa. Lihaksen kalvo ei anna periksi ja lihasaitiossa paine kasvaa ja riskinä voi olla paikalliset verenkierron häiriöt. Lisäksi sääriluun luukalvon tai säärilihasten jänteiden ärsytykset voivat aiheuttaa kipua säären alueella. Tyypillisesti kipu voimistuu rasituksessa ja voi paikantua kummalle puolelle vain sääriluuta oireilevien säärilihasten alueille. Pitkälle edennyt lihaspaine voi lopulta aiheuttaa tunnottomuutta jalkaterän tai -pohjan alueilla.  (Saarelma 2022; Mattock et al. 2021).


Säären lihasaito-oireyhtymässä eli penikkataudissa ylirasituksen seurauksena kipu kohdistuu tyypillisesti sääriluun sisäsyrjään ja luun runoille – mutta voi esiintyä muissakin säären lihasaitioiden alueilla riippuen siitä, miten rasitus kohdistuu. On arvioitu, että sääriluun ja pohkeen ympärysmitta voi indikoida kohonnutta riskiä penikkataudille, sillä ajatuksena on, että pohkeen lihakset (mm. soleus, gastrocnemius ja plantaris) eivät kykene mukautumaan kuormitukseen maakontaktin aikana. Tämä ei suoraan korreloi pohkeen kykyyn tuottaa maksimaalista voimaa, mutta kykyyn sietää jatkuvaa rasitusta. Penikkataudissa kipu tyypillisesti paikantuu sääriluun reunalle sisätakaosaan distaalisesti noin kolmasosan mittaiselle alueelle nilkasta ylöspäin. (Mattock et al. 2021).


Penikkataudin riskitekijät


Perinteisinä riskitekijöinä säären lihasaitio-oireyhtymälle ovat naissukupuoli, aikaisempi penikkatauti, vähäinen juoksukokemus, rasituksen kasvu tai määrä, kaarituet, ylipainoisuus, matala holvikaarisuus ja lonkan suuri ulkokierto erityisesti miehillä, huonot jalkineet ja kova harjoitusalusta. Uudempana riskitekijänä ollaan arvioitu olevan yllä mainittu alhainen pohkeen ympärysmitta, mikä viittaisi lihasten huonompaan kykyyn sietää jatkuvaa kuormaa. Kuitenkaan tutkimustietoa ei ole siitä, miten yksilöllisesti lihasten tai jalan muutokset vaikuttavat säären lihasaitio-oireeseen. (Mattock et al. 2021; Deshmukh & Phansopkar 2022). Loppujen lopuksi kyseessä on siis toistuvasta stressitekijästä, jossa sääriluuhun muodostuu enemmän mikrovaurioita kuin sitä ehditään solutasolla korjata, joka johtaa penikkatautiin sekä säärilihasten kipuoireeseen ja lopulta sääriluun kalvontulehtumiseen (periostiitti). (Mattock et al. 2021; Deshmukh & Phansopkar 2022).


Säären lihasaitio-oireyhtymään eli penikkatautiin törmään säännöllisesti vastaanotolla ja kyseessä on yleensä aina urheilija tai juoksua harrastava. Vaiva on helposti diagnosoitavissa, sillä anamneesin perusteella pystyy jo hyvin pitkälle päättelemään penikkataudin juurisyyn ja sen oirekuvan. Akuuttivaiheessa on tärkeä modifioida kuormitusta eli keventää iskuttavaa rasitusta, mikä onkin vaivan syntymekanismi. Kylmää voi antaa kivunlievitykseen alkuvaiheessa, mutta jo varhaisen levon jälkeen olisi syytä alkaa kuntouttamaan ja tarpeen mukaan vahvistamaan tai parantamaan alaraajojen linjausta kokonaisuudessaan. Mitä optimaalisemmat alaraajan linjaukset sen todennäköisempää on, että kuormitus jakaantuu tasaisemmin jalkojen lihaksille. Etenkin juoksijoille on äärimmäisen tärkeää, että pohjelihakset ovat riittävän vahvat ja kestävät, jotta ne sietävät jatkuvaa iskutusta ja kovia harjoitusalustoja.


Seuraavassa blogitekstissä käsitellään enemmän luukalvon sterssireaktiota, mitä saattaa ilmetä penikkataudin yhteydessä.

 


Lähteet


Mattock, J.P.M., Steele, J.R. & Mickle, K.J. Are Leg Muscle, Tendon and Functional Characteristics Associated with Medial Tibial Stress Syndrome? A Systematic Review. Sports Med - Open 7, 71 (2021). https://doi.org/10.1186/s40798-021-00362-2. Verkkojulkaisu. Viitattu 8.2.2024. Saatavilla osoitteesta: https://sportsmedicine-open.springeropen.com/articles/10.1186/s40798-021-00362-2#citeas


Kakouris N, Yener N, Fong DTP. A systematic review of running-related musculoskeletal injuries in runners. J Sport Health Sci. 2021 Sep;10(5):513-522. doi: 10.1016/j.jshs.2021.04.001. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33862272; PMCID: PMC8500811. Verkkojulkaisu. Viitattu 8.2.2024. Saatavilla osoitteesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33862272/

 

Lopes AD, Hespanhol Júnior LC, Yeung SS, Costa LO. What are the main running-related musculoskeletal injuries? A Systematic Review. Sports Med. 2012 Oct 1;42(10):891-905. doi: 10.1007/BF03262301. PMID: 22827721; PMCID: PMC4269925. Verkkojulkaisu. Viitattu 8.2.2024. Saatavilla osoitteesta: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22827721/

 

Saarelma Osmo. Säären lihasaitio-oireyhtymä ”penikkatauti”. Duodecim Terveyskirjasto. 2022. Verkkolähde. Viitattu 8.2.2024. Saatavilla osoitteesta: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00317

 

Deshmukh NS, Phansopkar P. Medial Tibial Stress Syndrome: A Review Article. Cureus. 2022 Jul 7;14(7):e26641. doi: 10.7759/cureus.26641. PMID: 35949792; PMCID: PMC9356648. Verkkojulkaisu. Viitattu 8.2.2024. Saatavilla osoitteesta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/35949792/

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page